Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng trang web vg99casino.top, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung có trên trang web vg99casino.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ và logo thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên sở hữu nội dung.

2. Sử dụng trái phép

Trang web vg99casino.top chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đến truy cập trái phép, lạm dụng hoặc phá hoại hệ thống, hoặc tạo ra và phân phối virus hoặc phần mềm độc hại, sẽ bị xem là vi phạm điều khoản sử dụng và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

  • Virus và phần mềm độc hại
  • Truy cập trái phép
  • Phá hoại hệ thống

Chúng tôi có quyền lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hoạt động vi phạm nào.

3. Chấm dứt truy cập

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web vg99casino.top mà không cần thông báo trước, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào.

  • Thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ
  • Sửa đổi điều khoản sử dụng
  • Vi phạm các quy định pháp luật

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng nào hoặc bên thứ ba nào đối với bất kỳ thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.